TBI - Общи условия и съгласие за предоставяне на лични данни


ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

С настоящото заявявам, че кандидатствам за получаване на потребителски кредит и че желая да бъде извършена предварителна проверка на моята платежоспособност с оглед евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит (или на други договори) между нас, като в тази връзка декларирам, че: 1.„ТИ БИ АЙ Банк” ЕАДи „4финанс“ ЕООД като съвместни администратори на лични данни ми предоставиха информация за:1.1.Данните, които ги идентифицират като администратор на лични данни,а именно: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” No 52-54, ЕИК 131134023, („Банката“) и “4финанс”ЕООД, с адрес:  гр.  София  1700,  ул.  „Никола  Габровски“  79,  ет.2,  ЕИК  202393458,  („4финанс“).Данните,  които идентифицират като администратор на лични данни друг мой кредитор са налични: на официалният интернет сайт на Банката www.tbibank.bgи се допълват при сключване на договор за кредитно посредничество между Банката и всеки нов потенциален кредитор, при предоставянето на финансовата ми услуга или при мое поискване.1.2.Съвместното предоставяне на услуги от Банката,4Финансили друг кредитор–Банката, 4Финансили друг кредиторси предоставят взаимно услуги по кредитно посредничество, при което да ми бъде предложен най-подходящият за мен кредитен продукт, съобразно предоставената от мен информация и извършената преценка на моята платежоспособност;1.3.Целите, за които Банката, съответно4Финансили друг кредиторсъбират личните ми данни, са както следва:за моята идентификация и за извършването на съответните предварителни и периодични проверки, електронно или ръчно, във връзка с искания от мен потребителски кредит;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

за сключване и изпълнение на договор за кредит с Банката или съответно 4Финансили друг кредитор, както и за евентуалното сключване и изпълнение на други договори с Банката или съответно 4финансили друг кредитор, във връзка с евентуалното предоставяне на други банкови и/или финансови услуги(включително и посредством сключванетона договори за предоставяне на финансови услуги от разстояние);

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

за управление на сметките ми -когато имам открити такива в Банката, за вътрешни отчетни и прогнозни цели и нужди на Банката или съответно 4финансили друг кредитор, за изграждане и развитие на системата за управление на риска в Банката или съответно 4финансили друг кредитор, в т.ч. и за самообучение на специализиран софтуер за оценка на риска, собственост на Банкатаили съответно 4финансили друг кредитор(важи и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредитс нито един кредитор);

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

за директен маркетинг по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), включително за да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание, рекламни SMS-и и e-mail-и, включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от или с участието на Банката или съответно 4финансили друг кредитор, като събираните данни са съотносими и ненадхвърлящи целите, за които се обработват и няма да подлежат на допълнителна обработка по начин, несъвместим с тези цели.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити предоставените от мен лични данни, а именно: личните ми данни няма да бъдат предоставяни на трети физически и юридически лица, освен  в  случаите,  когато  това  се  изисква  по  закон.  Личните  ми  данни  ще  бъдат  обработвани  само  от оторизирани служители на Банката или съответно 4финансили друг кредитори от физически и/или юридически лица със статус на „обработващи данните” по смисъла и при условията на чл. 26 и чл.28 от Регламент 2016/679 („Регламента“). Обработващи лични данни, на които предоставените от мен данни могат да бъдат разкрити и възложени  за  обработване,  са:  1)  доставчици  на  софтуерни  услуги  във  връзка  с  поддръжката  на информационните системи на Банката, 4финансили друг кредитор; 2) дружества, на които Банката, 4финанси/или друг кредитормогат да възложат събиране на вземания по потребителски или други кредити; 3) куриерски фирми и други доставчици на услуги по изпращане на рекламни или други съобщения; 4) други дружества от групата на Банката,4финансили съответно друг кредитор, които могат да извършват дейности във връзка с оценката на моята платежоспособност, с управлението и администрирането на договора ми за кредит или други свързани услуги; 5) дружества, администриращи плащания по кредити, битови сметки и други –за целите на
предоставяне на различни възможности за изплащане на моя кредит; 6) доставчици на услуги по архивиране и съхранение на документи; 1.5.Предоставянето наличните ми данни е доброволно, с оглед възникването и развитието на договорни отношения между Банката, съответно 4финанс или друг кредитор и мен; 1.6.Правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни и другите ми права по отношение на личните ми данни, а именно: за правата ми по чл. 15 до чл. 22 от Регламента, в т.ч.: за правото ми на достъп до отнасящите се до мен лични данни, за правото ми по всяко време да поискам от Банката, съответно от 4финанс или друг кредитор потвърждение за това, дали отнасящи се до мен данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да получа съобщение до мен в разбираема форма, съдържащо личните ми данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до мен, да поискам от Банката, съответно от 4финанс или друг кредитор да заличи, коригира или блокира моите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните ми данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия; да възразя пред Банката, съответно пред 4финанс или друг кредитор срещу обработването на личните ми данни при наличие на законово основание за това; да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг; да бъда уведомен/а, преди личните ми данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имам възможност да възразя срещу такова разкриване или използване.Правото ми на достъп и другите ми права се осъществяват с писмено заявление, подписано от мен или от изрично упълномощено от мен лице, чрез нотариално заверено пълномощно, подадено по пощата на адрес или на имейлdpo@tbibank.bg; 1.7.Срокът за съхраняване на личните ми данни, а именно: Банката, 4финансили друг кредиторще съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни за срок до 5 (пет) години, считано от подписването на настоящото Заявление -декларация в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит, а в случай, че сключатакъв Договор или друг договор –за срок от 5 (пет) годинислед прекратяване на съответното правоотношение, освен ако закон изисква или страните договорят по-дълъг срок; 1.8.Правното  основание  за  обработване  на  личните  ми  данни  екакто  следва:  1)  сключването  и изпълнението на договора за кредит или друг договор за предоставяне на услуга от Банката, респективно 4Финансили друг кредитор; 2) легитимния интерес на Банката,4финансили друг кредиторда предоставят актуална информация за свои налични и нови продукти и услуги ; 3) изричното ми съгласие –за обработването, посочено в т. 2по-долу; 4) изпълнение на задължения на Банката, 4финансили друг кредиторпо закон –в изпълнение на приложимата към тях нормативна уредба, Банката,4финансили друг кредиторса длъжни да съхраняват копие от личната ми карта, да предоставят данните ми на държавни органи и да извършват други предвидени от нормативната уредба форми на обработване.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.С настоящото Заявление –Декларация:

◊ 2.1. Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 6 от Регламента Банката да предоставя личните ми данни и данните събрани от публични и специални регистри и бази данни нa 4финанс или друг кредитор и обратното за целите по т. 1.3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◊ 2.2. Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 6 от Регламента Банката,4Финансили друг кредитор:да получава от Националния Осигурителен Институт (НОИ)и от национална база данни „Население” към МРРБ информацията която се съдържа в тези бази данни, да проверява моята кредитоспособност и да удостоверява моите лични данни, както и да изисква, получава, обработва и съхранява мои лични данни от публични и специални регистри и бази данни на трети лица -Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, в т.ч., но не само: Централния Кредитен Регистър на БНБ,за целите и сроковете, описани в 1.3, включително и в случай, че не сключа договор за потребителски кредит или друг договор, за финансова услуга с Банката, 4финанс или друг кредитор.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◊ Да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание, рекламни SMS-и и e-mail-и, включително  и  такива,  свързани  с  предлагането  на  други  финансови  или  комбинирани  продукти, предоставяни от трети лица с участието на Банката или съответно 4финансили друг кредитор.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Уведомен съм, че мога по всяко време да оттегля съгласието сиза обработване на лични данни, дадено по-горе, като изпратя писмено заявление на адреса на Банката, посочен в началото или на електронен адрес: dpo@tbibank.bg.4.Уведомен съм, че: 4.1.Банката, съответно 4финанс или друг кредитор може да проверява достоверността и актуалността на личните  ми  данни  посредством  посещения  на  място  в  жилището  и/или  местоработата  ми,  посредством телефонни проверки, допитвания до банки, небанкови финансови институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри и др., работодатели и други източници, както и може да иска от такива източници допълнителна информация за мен, в случаите когато намери това за необходимо във връзка със сключването и/или изпълнението на Договора за потребителски кредит или друг договор.4.2.като част от одобрението ми в процедурата по кандидатстване за кредит личните ми данни могат да бъдат предмет на автоматизирано обработване и автоматизирано вземане на решение. Това означава, че специален софтуер (скоринг софтуер) на Банката,4финансили друг кредиторще обработи автоматично (без човешка намеса) предоставените от мен данни и ще ги анализира от гледна точка на предварително зададени в алгоритъма на софтуера критерии.В резултат моето заявление ще получи определен брой точки, според който моето заявление може да получи автоматично одобрение или автоматичен отказ. Ако моето заявление получи брой точки между минималния и достатъчния за одобрение, заявлението ще бъде разгледано от служител на Банката,4финансили друг кредитор. В случай на изцялоавтоматизирано решение по моето заявление (без намеса на служител на Банката,съответно 4финансили друг кредитор), имам право да поискам преразглеждане на решението от служител и да изразя гледната си точка.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.Уведомен съм, че имам право да подам жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай, че моите права и интереси във връзка със защита на личните ми данни бъдат нарушени от Банката, 4финанси/или от друг кредитор.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.Давам своето съгласие при одобрение на молбата ми за кредити в случай,че сключеният договор за потребителски кредит предвижда плащане от моя страна на еднократна такса за оценка на риска, същата тази еднократна такса за оценка на рискада бъде финансирана от Банката,като аз съответно ще възстановявам на Банкатасумата за финансиране на посочената еднократна такса и съответно начислената лихва с всяка дължима от мен месечна вноска съгласно Погасителния план към Договора за потребителски кредит.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.С подписване на настоящото, декларирам че:7.1.Съм български гражданин, че нямам друго гражданство, освен българско и че имамкачеството на местно лице за целите на данъчното облагане само на Република България;7.2.Не заемам и не съм заемал/а висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава по смисъла на чл. 36, ал. 2 и ал.5 от ЗМИП и не съм свързано лице с лице, заемащо или заемало такава длъжност (ако твърдението не е вярно, моля  зачертайте този текст и попълнете съответните данни в отделна декларация);7.3.Действам от свое име и за своя сметка;Действам от името и за сметка на:.....................................................................................(моля посочете данни за лицето, когато е приложимо)7.4.Посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. В случай, че встъпя в договорни отношения с Банката се задължавам при настъпване на промяна в посочените от мен данни да я информирам незабавно и в писмена форма, както и да предоставя други данни и документи, ако  това е необходимо;7.5.В случай че ми бъде открита сметка в Банката съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б,  ал.  1  от  ДОПК,  съдържаща  мои  лични  данни,  наличност  или  стойност  по  сметката,  както  и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито съм местно лице за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България.7.6.Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.С маркиранетона всяко от полетатаза изразяване на съгласие, находящи сев лявата част на съответния текст на настоящото Заявление-декларация за установяване на договорни отношения изразявамразбирането и съгласието си с текста, който е разположен до съответното поле.
ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ“

◊ 8. Заявявам желанието си и давам съгласие да ми бъде сключена застраховка/и, предлагана/и от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, действаща като застрахователен агентна „Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТи „Кардиф Общо застраховане, Клон България” КЧТза което давам и своето изрично съгласие личните ми  данни,  включително  ограничени  данни  за  здравословното  ми  състояниеда  бъдат  обработени  и съхранявани от Банката, в качеството й на застрахователен агент, с цел сключването и изпълнението на застрахователния договор по реда и при условията, предвидени в Кодекса за Застраховането (КЗ), както и за целите на администриране на определеното застрахователно покритие.Във връзка със сключването на застраховката съм информиран/а, че предоставените от мен лични данни, се обработват от „Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТи „Кардиф Общо застраховане, Клон България” КЧТ, вкачеството имна администраторина лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Запознах се с Известието за защита на данните, налично на сайтоветена дружествата: www.bnpparibascardif.bg/bg/pid3898/partners.htmlи във всеки техенофис, което съдържа основанието и целите за обработката на лични данни, видовете данни, трети лица, имащи достъп до тях, срока за съхранение, правата ми и данни за контакт. Ще приема Общите условия на застраховката и потвърждавам, че ще спазвам задълженията си на Застраховано лице по полицата.


Сподели за TBI - Общи условия и съгласие за предоставяне на лични данни в Google+Сподели за TBI - Общи условия и съгласие за предоставяне на лични данни в Twitter